usilujeme o to:

  • aby se dítě ve školce cítilo dobře, spokojeně, bezpečně a byl mu poskytnut prostor pro hru, tvořivost, spontánnost
  • aby dítě, které opouští školku, získalo základy kompetencí podle svých individuálních možností a schopností, bylo samostatné, osvojilo si základní hodnoty ve společnosti dětí obecně
  • aby se dítě rozvíjelo po citové stránce
  • aby dítě dostalo dobrý základ, ze kterého bude čerpat po celý svůj další život

 

hlavní důraz klademe na:

  • respektování osobnosti a individuálních zvláštností každého dítěte, které vedou k rozvoji jeho schopností, dovedností a návyků, toleranci a přátelství
  • výchovně vzdělávací činnost, která probíhá podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, rozpracovaného do TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro předškolní vzdělávání. Je vypracovaná do tématických bloků sestavených z témat (podle potřeb a podmínek jednotlivých oddělení). Probíhá formou frontální,skupinové a individuální práce s důrazem na prožitkové učení, pohyb a estetické činnosti