ZÁPIS SCHŮZKEK SRPŠ

ze dne 13.9., 18.9. a 20.9. 2018

 

Program:

1. zahájení

2. informace pro rodiče (nástěnky, internetové stránky)

3. vzdělávací programy

4. zájmové kroužky

5. předsednictvo SRPŠ, vyúčtování prostředků

6. příspěvky a sponzorské dary

7. akce pro děti a rodiče, plavání

8. různé

 

1. zahájení

představení vedoucí učitelky Mgr. Zuzany Levé, třídních učitelek, přivítání rodičů

 

2. informace pro rodiče

platby školného a stravného – platby probíhají převodem z účtu (v hotovosti pouze výjimečně), rodiče nových dětí vyplní přihlášku ke stravování a u své banky si zřídí souhlas s inkasem s dostatečně vysokým limitem - je potřeba nechávat na účtu dostatek financí, jinak se platba nemůže uskutečnit; podrobnější informace o platbách jsou k dispozici na nástěnce v MŠ a na webových stránkách MŠ v kolonkách „stravování“ a „platby“

nástěnky na obou stranách školky u vchodových dveří – jsou zde aktuální informace, režim dne, akce na příslušný měsíc, telefonní čísla do školky, oblečení pro děti atd.

nástěnky v šatnách – jsou zde týdenní plány práce s dětmi

webové stránky naší školky (zsnovestraseci.cz nebo msnakocourku.webnode.cz)

- aktuální informace, jídelníček, akce, fotky, kontakty, školní řád, ŠVP…

prosíme, sledujte pravidelně nástěnky i webové stránky!

- seznámení se školním řádem – je dostupný na nástěnkách i webových stránkách; prosíme, aby se všichni rodiče se školním řádem důkladně seznámili (stvrdí svým podpisem)

 

3. vzdělávací programy

pracujeme podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) vytvořeného pedagogy naší školky s názvem „Na duhové skluzavce“

tento program byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV)

celý ŠVP je k dispozici u vedoucí učitelky, část je na webových stránkách

na základě ŠVP si učitelky na třídách tvoří třídní vzdělávací programy (bubliny) – jsou vyvěšeny na nástěnkách v šatnách, v prostřední bublině je téma týdne, ostatní bubliny jsou činnosti k tématu, vždy jedna bublina je prázdná pro náměty rodičů

 

4. zájmové kroužky, angličtina u Veverek

všechny začínají od října, letos angličtina, keramika, logopedický kroužek a Zumbík;

angličtina, keramika a logopedický kroužek budou probíhat v odd. Motýlků, Zumbík v odd. Žabiček

 

1) logopedický kroužek – povede paní učitelka Žaneta Hašková (absolvovala kurz pro logopedické asistenty) – kroužek bude zejména pro předškoláky, probíhat bude

vždy v pondělí (první skupina) a v pátek (druhá skupina) od 12.30 – 13.15 hod. v odd. Motýlků; výběr dětí učiní po dohodě s rodiči učitelky MŠ, kroužek je zdarma, první hodina bude v pondělí 1. 10.

 

2) keramika – kurz povede paní Jitka Iblová, bude každé úterý (první skupina) a každou středu (druhá skupoina) od 12.30 – 13.15 hod. v odd. Motýlků; cena podzimního kurzu (říjen – prosinec) i jarního kurzu (leden – březen) činí celkem 1800,- Kč (v ceně je výuka i veškeré potřeby); po dohodě je možné částku rozdělit na dvě splátky; platba bude probíhat v hotovosti; první hodina bude v úterý 2.10.

 

3) taneční kroužek „Zumbík“ – povede paní Petra Birnbaumová, každou středu od 15.05 – 15.50 hod., cena za období říjen – leden činí 780,- Kč, platba bude probíhat v hotovosti; první hodina bude ve středu 3.10.

 

4) kurz anglického jazyka – kurz je určen pro děti, které nenavštěvují třídu s výukou angličtiny, ale přesto mají o výuku angličtiny zájem; kurz povede Ing. Bc. Věra Nedvědová; výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek od 12.30 – 13.15 hod.; cena kurzu je 1000,- Kč za pololetí; platba bude probíhat bankovním převodem (pokyny k platbě jsou součástí přihlášky); první hodina bude ve čtvrtek 4.10.

 

přihlášky na kroužky obdrželi všichni zájemci na třídních schůzkách, vyplněné je odevzdávejte ve třídě paní učitelce nejpozději do úterý 25. 9. 2018, (po tomto termínu již nebude možné přihlášky odevzdávat), peníze (přesnou částku) přineste v zalepené obálce se jménem dítěte a názvem kroužku na první hodinu vybraného kroužku - paní učitelky budou tyto obálky předávat lektorkám

 

Výuka angličtiny ve třídě Veverek – výuka bude probíhat dvakrát týdně vždy v úterý a ve čtvrtek (po dobu plavání v úterý a ve středu) v dopoledních hodinách; cena za pololetí činí 1 500,- Kč, na základě společné dohody se všemi rodiči bude tato částka zaplacena formou sponzorského daru; začínáme v úterý 2.10.

 

5. předsednictvo SRPŠ, vyúčtování prostředků

předsednictvo SRPŠ zvoleno – jednatel p. Kouglová

pokladník p. Vlášková

zapisovatel p. Frolíková

celkové vyúčtování čerpání prostředků ze SRPŠ za školní rok 2017/2018 je k dispozici v kanceláři ved. učitelky

 

6. příspěvky SRPŠ a sponzorské dary

poděkování všem, kteří přispívají sponzorskými dary - přivítáme i do budoucna (dary věcné i finanční), v loňském roce byl za finanční sponzorské dary pořízen nový nábytek, letošní příspěvek bude stejný jako loni 1000,- Kč + 200,- Kč na výtvarný materiál a hračky pro děti na Vánoce; příspěvek 1000,- Kč bude stejně jako v minulých letech využit na návštěvu divadel, výlety, různé pořady v MŠ, dárky pro děti na Vánoce, k MDD, pro předškoláky apod.; příspěvek 200,- Kč zůstává na třídách, paní učitelky dokupují pomůcky podle potřeby (na konci školního roku vyúčtují) – peníze přinést do konce září (příp. dohoda s ved. učitelkou)

dále prosíme 3 balení papírových kapesníčků (z toho dvoje vytahovací) a 2 balení toaletního papíru (celkem 8 rolí)

 

7. akce pro děti a rodiče, plavání

kromě akcí pro děti budeme i nadále pořádat společné akce pro děti a rodiče (podzimní dílničky, besídky, hrabání zahrady, ukázka práce s dětmi v MŠ atd.), podzimní dílničky letos budou 18. 10. (čtvrtek), přednáška pro rodiče předškoláků o školní zralosti a připravenosti bude letos 13. 11. (úterý)

plavání - vybíráme vždy nejstarších 40 dětí, cena za 9 lekcí + dopravu je 970,- Kč, peníze přinést do konce září (prosíme přesnou částku); po zaplacení je možné dostat potvrzení o zaplacení pro zdravotní pojišťovnu (požádejte ve třídě paní učitelku) – bylo by však vhodné nejprve zjistit, zda zdravotní pojišťovna dítěte na plavání přispívá

 

8. různé

- provoz jednotlivých oddělení – ráno od 6.30 hod. se všechny děti scházejí v odd.

Veverek a Berušek, provoz Žabiček a Motýlků začíná v 7.30 hod., odpolední provoz

na všech třídách je do 15.45 hod., poté jsou všechny děti převáděny do odd.

Veverek

- ranní příchody – do 7.55 hod. (aby dítě bylo v 8.00 hod. ve třídě), prosíme

dodržujte - v 8.00 hod. bude školka uzamčena, v případě výjimečné události

(návštěva lékaře, logopedie apod.) je možné přijít do školky i později - je však nutné

pozdější příchod předem nahlásit

- odchod dětí po obědě – zapisovat do sešitu u šaten

- vyzvedávání dětí – pouze rodiče a dospělé pověřené osoby, z bezpečnostních

důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí samostatně pohybovat v prostorách a areálu

mateřské školy (kromě prostor určených k převlékání dětí), po vyzvednutí dítěte

z mateřské školy neprodleně opustí prostor i areál mateřské školy - včetně školní

zahrady (viz Školní řád)

- omluvy dětí – volat do kuchyně, příp. na mobilní telefon (možné též e-mailem), děti

omlouvat ráno od 7.00 hod. do 8.00 hod. (omluva stačí pouze první den nemoci),

předškoláci mají i nadále povinnou školní docházku

- provoz MŠ o hlavních a vedlejších prázdninách – minimálně jedno pracoviště

mateřské školy je vždy v provozu (MŠ je zcela uzavřena pouze v období vánočních

prázdnin); prázdninový provoz ve školním roce 2018/19 je k dispozici na nástěnce

v MŠ i na webových stránkách (kolonka „info pro rodiče“), letos je o podzimních

prázdninách v provozu MŠ U Lesíka, o jarních prázdninách MŠ Na Kocourku;

prosíme, aby o prázdninách docházely do školky zejména děti zaměstnaných rodičů,

kteří školku potřebují

- třídní schůzky a konzultace s vedoucí učitelkou i ostatními učitelkami – třídní

schůzky jsou vždy na začátku školního roku, kolem pololetí plánujeme ještě

individuální konzultace, další konzultace nejlépe po předchozí domluvě (domluvit se

osobně, příp. telefonicky)

- příjem dětí, které jeví známky nemoci a dětí po ukončení nemoci – do školky

mohou docházet pouze děti zdravé, na požádání učitelky rodiče přinesou souhlas

lékaře s umístěním (návratem) dítěte do kolektivu (viz Školní řád)

- nový souhlas se zpracováním osobních údajů, plavecké škole v Tuchlovicích

budou poskytnuta jména dětí (docházka, diplomy)

- poděkování za loňské vyplnění dotazníků pro rodiče J

- opět plánujeme bleskový sběr papíru a sběr kaštanů – potřebné informace včas

poskytneme (sledujte nástěnky v MŠ a webové stránky)

- oblečení pro děti – prosíme vše podepsané, poutka na pyžamka, starší oblečení

na zahradu, holinky, pláštěnku, pevné bačkůrky s bílou podrážkou, náhradní prádlo a

ponožky atd. (náhradní prádlo a ponožky dát do látkového pytlíku - každé dítě má

v šatně svůj), věci na ven nechávat na poličce, z hygienických důvodů musí mít

děti jiné oblečení do školky a jiné oblečení na ven!

 

- hračky ve školce – prosíme, aby děti nenosily do školky hračky z domova, pouze

plyšáčka na spaní

 

- dorty a jiné dobroty k narozeninám – vážíme si, ale z hygienických důvodů

nesmíme ve školce podávat (neznáme původ potravin, skladování atd.), prosíme tedy

spíše drobné koupené dobroty (gumové medvídky, malé čokoládky…)

 

- dvoudenní výlet – určen pro děti, které odcházejí do ZŠ, letos opět plánujeme pobyt

ve středisku ekologické výchovy Kladno – Čabárna (záchranná stanice pro ohrožená

zvířata); proběhne v termínu 22.5. – 24.5. 2019; bližší informace včas poskytneme

 

 

zapsala: Mgr. Zuzana Levá